*پس از ترکیه، ایران دومین کشور منطقه‌ مجهز به این تکنولوژی است که صرفه‌جویی ارزی فراوانی در خصوص درمان پای دیابتی برای کشور به همراه دارد"> *پس از ترکیه، ایران دومین کشور منطقه‌ مجهز به این تکنولوژی است که صرفه‌جویی ارزی فراوانی در خصوص درمان پای دیابتی برای کشور به همراه دارد" /> *پس از ترکیه، ایران دومین کشور منطقه‌ مجهز به این تکنولوژی است که صرفه‌جویی ارزی فراوانی در خصوص درمان پای دیابتی برای کشور به همراه دارد" />
نسخه آزمایشی
يکشنبه 28 آبان 1396 - 19:42